Výběrové řízení – referent odboru stavebního a dopravního

Tajemník MěÚ Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v y h l a š u j e

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní rozhodování a stavební řád – Městský úřad Blovice –  pracovní poměr na dobu neurčitou. Možnost přednostního přidělení městského bytu.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • splnění kvalifikačních požadavků na vzdělání a praxi dle §30a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
 • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
 • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE, příp. VITA)
 • praxe ve veřejné správě případně zkouška ZOZ na úseku stavebního řádu výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

 1. a) jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. b) datum a místo narození uchazeče
 3. c) státní příslušnost uchazeče
 4. d) místo trvalého pobytu uchazeče
 5. e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. f) datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

 1. a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných

znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.

 1. b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 2. c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 9 -10.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 31.03.2024 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková – personální agenda.

Nástup možný ihned, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

Kontaktujte:
Bc. Václav Kybic                                                      Ing. Václav Batovec

tajemník MěÚ BLOVICE                                        Vedoucí odboru stavebního

Blovice, 08.02.2024                                                tel: 723 007 886

tel: 724 160 794                                                          vaclav.batovec@mublovice.cz
www.blovice-mesto.cz

 

 

Č.j: MUBlov02435/24

Skip to content