Národní plán obnovy / doučování žáků škol

Pandemie Covid-19 poznamenala jak naší ekonomiku, tak i tu zahraniční. Proto se země Evropské unie rozhodly, že pomohou zmírnit dopady této pandemie a ekonomiky jednotlivých evropských zemí obnovit.  17. až 21. července 2020 zasedala Evropská rada a její členové se dohodli na zásadním ekonomickém prvku, kterým je Nástroj pro oživení a odolnost. 

Vláda České republiky připravila materiál Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 7 072 mil. Eur (cca 179 mld. Kč), a to formou grantů.

Národní plán obnovy a investice, které jsou v něm zahrnuty, jsou rozděleny do 6 pilířů. Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Pilíře NPO:

1.            Digitální transformace
2.            Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
3.            Vzdělávání a trh práce
4.            Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
5.            Výzkum, vývoj a inovace
6.            Zdraví a odolnost obyvatelstva

Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a MV je vlastníkem 3 komponent:

1.1          Digitální služby občanům a firmám
1.2          Digitální systémy veřejné správy
4.4          Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy.

Projekty Ministerstva vnitra v NPO

Zatím se jedná o 90 projektů, 85 projektů jsou již konkrétní předem definované projekty (schválené ze strany EK), a 5 zbývajících projektů jsou tématem pro otevřené výzvy. Těchto 5 témat bude rozděleno mezi Ministerstvo vnitra (2 témata) a Ministerstvo zdravotnictví (3 témata). Předpokladem je realizace 20 – 30 projektů u těchto výzev. Projekty jsou vázány konkrétními milníky a cíli a za jejich plnění odpovídá MV jako vlastník komponenty.

Doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i ve školním roce 2022/2023

finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU

finanční prostředky jsou „veřejným“ školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:

září–prosinec 2022

leden–srpen 2023

soukromé a církevní školy mohly pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT (více najdete ZDE)

účel i podmínky využití prostředků:

jsou zveřejněny prostřednictvím Věstníku MŠMT (ke stažení viz také níže)

jsou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

hodinová odměna hrazená z přidělených finančních prostředků může být maximálně 300 Kč (z prostředků nesmí být hrazeny odvody)

informace o tom, že škole jsou přiděleny finanční prostředky (včetně konkrétní částky), byly školám zaslány do datových schránek

Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vykázat do 28. 2. 2023 způsob využití finančních prostředků:

bližší informace k vykazování najdete ZDE

Finančním zdrojem pro realizaci doučování

z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu.

 NPO – Prevence digitální propasti

Skip to content