StudentNabídka zaměstnáníMěsto Dobřany - výběrové řízení

Město Dobřany - výběrové řízení

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemnice Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 3/2018 na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

investiční technik/technička

Rámcová pracovní náplň:

organizace předprojektové, projektové přípravy, inženýrská činnost a vlastní realizace investičních akcí města.

Platové zařazení:

řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9-10.

Předpokládaný datum nástupu:

dle dohody.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru,

 znalost čtení stavebních dokumentací,

 znalost předpisů v investiční výstavbě,

 znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,

 znalost procesů projektové přípravy staveb a jejich uvedení do užívání výhodou,

 dobrá znalost práce na PC,

 komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost, obchodní uvažování,

 řidičský průkaz skupiny B podmínkou.

Upozornění: město Dobřany jako zaměstnavatel v případě investičního technika nevydá souhlas s jinou výdělečnou činností dle § 16 odst. (4) zákona č. 312/2002 Sb.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

- dosáhla věku 18 let; - je způsobilá k právním úkonům;

- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících;

- ovládá jednací jazyk.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakt

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) případné další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 15.06.2018 ( do 11.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany.

Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 3/2018 – INV a vypište adresu odesílatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

V Dobřanech dne 14.05.2018

Ing. Jiřina Beranová v.r. tajemnice MěÚ Dobřany

Zveřejněno od: 14.05.2018

Zveřejněno do: 16.06.2018

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top