StudentNabídka zaměstnáníVýběrové řízení_Stavební úřad v Dobřanech

Výběrové řízení_Stavební úřad v Dobřanech

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 6/2022

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu

Místo výkonu práce:            Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ

Platová třída odpovídající druhu práce:   dle katalogu prací – 10. pl. tř.

Pracovní úvazek:                                          plný

Nabízíme:                               dobré platové podmínky. V případě dobrých pracovních výsledků čtvrtletní odměny, k dispozici IT vybavení a mobilní telefon.

Další benefity:                       pro zaměstnance poskytujeme flexi-passy, stravné.

Předpokládaný datum nástupu:                            ihned nebo dle dohody- pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvalifikační a odborné požadavky:
  • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
  • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
  • dobrá znalost práce na PC
  • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Náležitosti písemné přihlášky:

  • jméno, příjmení a titul zájemce
  • datum a místo narození, státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
  • datum a podpis zájemce

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

-         je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

-         dosáhla věku 18 let;

-         je způsobilá k právním úkonům;

-         je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících;

-         ovládá jednací jazyk.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakt

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis) včetně telefonického a e-mailového kontaktu

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 22. dubna 2022 (do 13.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany. Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 6/2022 – SO a vypište adresu odesílatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

V Dobřanech dne 22. 3. 2022.

                                                                                                          Ing. Petr Brandl v. r.

                                                                                                          tajemník MěÚ Dobřany

Zveřejněno od  22. 3. 2022.

Zveřejněno bude do 22. 4. 2022.

31 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Červen 2022
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top