Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech školských zařízení.

Metodický pokyn pro KHS k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - aktualizace k 29.11.2021 

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19. Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech.

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, více informací naleznete v přílohách:

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU2021

POKYN KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ LISTOPAD 2021

 

Nová knihobudka v přízemí naší školy nabízí studentům knihy volně k dispozici. Knížky si mohou půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné. A už se tak děje.Většinu knih poskytla Knihovna města Plzně, které tímto mnohokrát děkujeme. 

 

knihovnička 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto:

“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“

• znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),

• v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest

• do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná

• dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,

• současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

Dále ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 mění mimořádné opatření k testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tím, že se rozšiřuje okruh poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých je povinné testování zaměstnanců. Současně je nově uvedeno, že toto testování se týká také osob, které se u daného poskytovatele připravují na výkon budoucího povolání.

• povinné testování u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se tak týká i žáků a studentů, kteří u poskytovatele konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu

• povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů zdravotních služeb se týká těch, kteří
-  poskytují dlouhodobou lůžkovou péči,
-  poskytují následnou lůžkovou péči
-  poskytují jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči standardní (toto je účinné od 15. 11. 2021),

• povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů sociálních služeb se týká těch, kteří
-  poskytují sociální služby v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem,
-  poskytují odlehčovací služby v pobytové formě,
-  poskytují sociální služby v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení,

• povinnost zajistit testování zaměstnanců je uložena poskytovali daných služeb, proto žáci nebo studenti nejsou povinni si zajistit test sami, ale zajistí jim je ten daný poskytovatel, u kterého praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu konají; testy není povinna poskytovat ani škola,

• testuje se povinně jedenkrát za 7 dnů,
• testování se nemusí podrobit osoby, které jsou plně očkované (po uběhnuté ochranné lhůtě) a osoby, u kterých po prodělané nemoci covid-19 neuplynulo více než 180 dnů.

                                                                                                                                                                                                                                         MŠMT, 10. 11. 2021

Nařízení MZČR k testování ve školách 8. a 15. 11. 2021 jsou v příloze. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření:

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:

 • nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.

 

         - znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).

         - neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorech.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

 • nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.
 • nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky.
       - neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.
       - neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).
 • nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, 
       - tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.
 • Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
       - tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

 • z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let.

        - týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření.

 • nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat.
 • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají
místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město,
Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných
Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2
s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x
v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

 • osobám do dovršení 18 let věku,
 • osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto

skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

 • osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

MŠMT, 25. 10. 2021

 

METODICKÉ POKYNY I.  hlavní-hygieničky ke karanténám a izolacím ze dne 19.10. 2021
METODICKÉ POKYNY II.  hlavní-hygieničky ke karanténám a izolacím ze dne 19.10. 2021

OCHRANNÉ OPATŘENÍ - stanoveni podminek pro vstup na územi ČR s účinnosti od 27.10. 2021

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, jako každý rok, i v letošním školním roce zve všechny zájemce o studium, rodiče i ostatní veřejnost na 

Dny otevřených dveří, a to v pátek 26. listopadu 2021 od 15:00 do 18:00 (on-line) a ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

 


Přijďte si prohlédnout naši krásnou školu, která zdobí Chodské náměstí už od roku 1920. Budete-li mít zájem, ujmou se vás ve vstupní hale dvojice studentů, které vás provedou po celé škole doslova od sklepa po půdu. Co uvidíte v těchto krajních podlažích? Ve sklepě máme kromě učeben praxe, vybavenou stavební laboratoř, na půdě si můžete prohlédnout historické i současné stavební modely a historické geodetické přístroje a učební pomůcky. V přízemí, v 1. a 2. patře budou připraveni učitelé s prezentací svých předmětů. Otevřeny budou také specializované učebny, jako jsou učebny fyziky a chemie, geodézie, nově vybavená nejmodernější technologií.
V 1. patře v prostorách Informačního centra bude připravena malá ukázka z historie i současného života školy. Otevřené dveře bude mít i naše školní jídelna, nesporný bonus pro všechny věčně hladové studenty.

V kinosále bude v pravidelných intervalech probíhat informační blok ohledně studijních oborů, přijímacího řízení, možností ubytování studentů atd.

            Všichni jste srdečně zváni.

Vážení návštěvníci, vzhledem k protikovidovým opatřením proběhne prohlídka školy i setkání s učiteli on-line.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ online 26.11.

Strana 1 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top