Poslání a vize školy

Poslání školy

Jsme škola, která své žáky všestranně rozvíjí. Usilujeme o to, aby naši absolventi byli především 

  1. schopni optimálně využívat své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení,
  2. připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v soukromém i pracovním životě, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů,
  3. odpovědnými občany, kteří chápou a uplatňují zásady demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod, 
  4. připraveni jednat uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem,
  5. s to uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

vize školy

Vize Střední průmyslové školy stavební v Plzni staví na 3 základních a rovnocenných pilířích: bezpečné a respektující prostředí, výuka blízká reálnému životu a profesionální a spolupracující pedagogové. Všemi chceme naplňovat naše poslání, v jehož centru stojí žák, jeho učení a všestranný rozvoj.

Naše škola vytváří bezpečné a respektující prostředí pro žáky i své zaměstnance. Je vstřícná k jejich potřebám a upřednostňuje otevřenou a transparentní komunikaci. Bezpečí buduje i tím, že dbá na dodržování pravidel. Má propracovaný systém pomoci a podpory v náročných situacích a umí předcházet školnímu neúspěchu. Žáci i učitelé jsou rovnocennými partnery v diskusi. Podílejí se na hodnocení práce školy a rozhodování o věcech, které se jich týkají. 

Výuka usiluje o přiblížení reálnému životu. Učitelé vytvářejí tvůrčí prostředí a při svém pedagogickém působení upřednostňují vedení před řízením. Přispívají k všestrannému rozvoji žáků tím, že kladou důraz na rozvoj jejich praktických a odborných znalostí a dovedností i na jejich kompetence sociální a občanské. Předávají aktuální poznatky oborového mistrovství s využitím nejmodernějších metod a vybavení. Škola proto také rozvíjí spolupráci se zaměstnavateli a s dalšími partnery a dokáže žákům zajistit kvalitní odbornou praxi ve své budově i mimo ni. 

Výuku vedou profesionální pedagogové s vůlí dále se vzdělávat a zlepšovat a škola jim k tomu vytváří dobré podmínky. Jsou mezi nimi odborníci z praxe přinášející aktuální trendy a novinky v oboru. Učitelé vyžadují zodpovědnost od sebe i druhých, jsou iniciativní, vzájemně spolupracují a vedení školy je v tom podporuje. Dostává se jim zpětné vazby, odborné i kolegiální podpory.

Skip to content