Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Škola, Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy:
Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

Důvod založení:
Příspěvková organizace je zařazena v rejstříku škol a je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a zabezpečování školního stravování v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit: dle Organizačního řádu Střední průmyslové školy stavební, Plzeň
Složky organizace: střední škola, školní jídelna
Při škole pracuje: Školská rada, Odborová organizace (předseda organizace Mgr. Aleš Grubr, grubr@spsstav.cz)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Chodské náměstí 2
301 00 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven:
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Chodské náměstí 2
301 00 Plzeň

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny:
8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

spojovatelna: 378 010 811
sekretariát: 378 010 825
ředitelna: 378 010 821
kancelář školní jídelny: 378 010 812

4.5 Adresa internetové stránky

spsstav.cz

4.6 Adresa e-podatelny

spsstav@spsstav.cz
ID datové schránky: 645gxav
Podatelna v sekretariátu školy v úředních hodinách

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 19-727978309/0800 ČS Plzeň
číslo účtu – jídelna: 727978309/0800 ČS Plzeň

6. IČ

49778064

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Hlavní dokumenty:
Školní řád
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet

Na webu zřizovatele školy (portál Plzeňského kraje)

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitele školy.
(k dispozici v ředitelně školy)

9.1 Formuláře

K dispozici v ředitelně školy

10. Odvolání proti rozhodnutí

v případech specifikovaných v ustanoveních § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

12. Úhrady za poskytování informací

Dle Sazebníku úhrad za poskytované služby a informace v sekretariátu SPŠ stavební, Plzeň – platný od 1. 9. 2022

12.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není

Skip to content