Projekty 2018

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:004/06_16_066/ITI_16_01_010

Název výzvy:7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI

Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005039

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018

Maximální schválené výdaje projektu:  4 430 012,68 Kč

Obsah a cíle projektu:

Předmětem projektu byla modernizace nevyhovujícího vybavení učeben a souvisejícího zázemí pro výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů. Ty jsou vyučovány ve všech studijních oborech na SPŠ stavební Plzeň a výuka před úspěšným dokončením projektu probíhala v již nevyhovujících prostorech, které neodpovídaly nárokům a standardům, které odpovídají moderní výuce v 21. století. Díky realizaci projektu byla kompletně modernizována učebna fyziky, byla znovu zprovozněna a moderně vybavena fyzikální laboratoř (která již z důvodu zcela nevyhovujícího vybavení nemohla být pro výuku využívána), a byl modernizován a novým nábytkem vybaven i fyzikální kabinet – ve všech 3 prostorech proběhly drobné stavebně-technické práce, došlo k vybavení prostor moderním nábytkem, byly pořízeny moderní výukové technologie a rozsáhlé soubory (6 sad pro žáky a 2 pro učitele) instruktážních výukových pomůcek pro žáky i pro učitele.

Základním cílem projektu “Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů” by níže uvedený cíl:

1. Zlepšení kvality a podmínek výuky (teoretické i praktické) fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů na SPŠ stavební

Tohoto cíle se díky úspěšné realizaci podařilo dosáhnout. Podařilo se nám kompletně zrenovovat zastaralé a nevyhovující prostory učebny fyziky a příbuzných technických oborů (rekonstrukce podlahy, veškerého mobiliáře – lavice, židle, katedra) a související prostory – znovu jsme zprovoznili odborné laboratoře (opět rekonstrukce podlahy a vybavení novým moderním laboratorním nábytkem a výukovými pomůckami určenými pro odbornou laboratorní výuku) a modernizovali jsme kabinet pedagogů fyziky (rekonstrukce podlahy, dovybavení moderním nábytkem). Vedle modernizace základního zázemí pro výuku se nám podařilo výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických předmětů modernizovat i prostřednictvím pořízení obsáhlých sad moderních instruktážních výukových pomůcek, které pedagogům umožní koncipovat výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů moderním způsobem a způsobem, který zvýší jak efektivitu výuky, tak její zajímavost a přitažlivost pro žáky/studenty.

Realizace projektu a dosažení stanoveného cíle byla minimálně ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy de facto nevyhnutelná. Před realizací projektu podmínky a výukové vybavení neumožňovala pedagogům zajistit jak standardní výuku středoškolské fyziky moderním a efektivním způsobem, tak už vůbec nebylo možné vést důležitá laboratorní fyzikální praktika (pro stavařské obory nesmírně důležité) v požadované kvalitě a rozsahu. Modernizace podmínek a výukových prostředků a pomůcek pro výuku fyziky byla nezbytnou podmínkou toho, aby SPŠ stavební Plzeň byla nadále schopna zajistit výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů plně dle současných standardů kladených na moderní praktickou přípravu absolventů středních škol stavebního zaměření v 21. století. Díky realizaci projektu se tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Očekávané změny

Projekt byl potřebný, protože obor stavebnictví představuje jeden z hlavních segmentů hospodářství celého regionu. Výuka fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů je přitom stěžejním předmětem stavebních oborů (zejména Stavitelství a Technické lyceum), které jsou na naší škole zajišťovány. Kvalitní a zajímavá výuka fyziky a dalších příbuzných přírodovědných a technických předmětů je pro zaujetí zájmu studentů o stavitelství velmi důležitým faktorem, který je jedním z určujících faktorů pro další postoj studentů k oboru jako takovému. Očekáváme, že kvalitně zajištěná výuka, zajímavějším a moderním způsobem koncipovaná výuka, v moderním a příjemném prostředí pozitivně ovlivní zájem studentů o obor, zvýší efektivitu jejich studia a bude je motivovat k dalšímu a hlubšímu zájmu o celý obor stavitelství. Tato pozitivní změna může vyústit ve větší procento úspěšných absolventů, kteří po ukončení studia ve větší míře budou pokračovat ve studiu některého ze stavitelských oborů na VŠ nebo se rozhodnou zahájit svou profesní kariéru v segmentu stavitelství. Tento trend, aby se zvýšila úspěšnost studia i počet absolventů, kteří pokračují v profesní kariéře ve stejném oboru, je žádoucí a potřebný a realizace projektu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů má velký potenciál do budoucna tento pozitivní trend významně podpořit a posílit.

Dále se očekáváme, že moderně vytvořené výukové zázemí přírodovědných a technických předmětů umožní SPŠ stavební v následujících letech více rozvinout volnočasové aktivity zaměřené primárně na děti a mládež a na prohloubení a další zintenzivnění spolupráce i s vysokou školou a spolupracujícími subjekty z řad zaměstnavatelů v regionu. Moderní výukové vybavení a technologie nám nyní skýtají zejména velký prostor pro posílení aktivit směrem k větší motivaci dětí a žáků ZŠ o studium přírodovědných a technických oborů a technické vzdělávání.

<< Zpět na Projekty

Skip to content