Stavebnictví

Tento obor je základním oborem SPŠ stavební, Plzeň. Cílem školy je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Snahou je komplexní vzdělávání žáků tak, aby dokázali samostatně a zodpovědně řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Stavebnictví mohou pracovat na pozici stavebního technika v těchto oblastech:

  • příprava staveb, řízení a realizace staveb na pozici mistr nebo stavbyvedoucí,
  • projektant se znalostí projektování v CAD systémech,
  • rozpočtování staveb,
  • ve státní správě jako referent,
  • ve stavební laboratoři a zkušebně stavebních materiálů,
  • ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků,
  • příprava, řízení a realizace dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice),
  • příprava, řízení a realizace vodohospodářských a ekologických staveb (vodovodní sítě, úpravny vody, čištění odpadní vody, úpravy toků a nádrží).

 

Po pěti letech praxe může absolvent vykonat autorizační zkoušku, která ho opravńuje k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj.

Výuka výpočetní techniky a konstrukčního cvičení

Výpočetní technika je zahrnuta do školního vzdělávacího programu všech oborů a ročníků.

V 1. ročníku se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí. Pracují s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, seznámí se s počítačovou grafikou.

Ve 2. ročníku poznávají CAD systémy využívané ve stavebnictví – ArchiCAD. Naučí se ovládat prostředí a používat jednotlivé prvky.

Ve 3. a 4. ročníku navazuje vytváření 3D modelu virtuální budovy – obvykle rodinného domu – a zpracování 2D výkresové dokumentace v rozsahu studie a projektu ke stavebnímu povolení popř. tvoří návrh komunikace a úpravu vodní plochy.

Výuka cizího jazyka

Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat v aplikaci Bakaláři.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách mapuje také výchovná poradkyně.

Přílohy

Studijní obor
Kód oboru:
36 – 47 – M/01
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Petráková
Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Sdílejte tento obor

Skip to content