Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební,Plzeň, Chodské nám. 2 konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Podmínky přijetí:
Uchazeč musí dosáhnout minimálně 15 bodů v testu z matematiky a minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka.
Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Doklad o splnění povinné školní docházky – nebyl-li uchazeči do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.

Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky v komplexu úloh jednotlivých didaktických testů (výsledky jsou uváděny v procentech úspěšnosti v komplexu úloh). Soubor úloh bude vyhodnocován v tomto pořadí:

1. MA-C: geometrie v rovině a prostoru;
2. ČJL-C: porozumění textu;
3. MA-B: závislosti a vztahy, práce s informacemi a daty;
4. ČJL-B: morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika;
5. MA-D: nestandardní úlohy a problémy;
6. ČJL-A: pravidla českého pravopisu;
7. MA-A: čísla, operace (proměnné);
8. ĆJL-D: literární, komunikační a slohová výchova.
Pokud budou vyčerpány všechny možnosti, rozhodne o pořadí los.

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem rozhovoru je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí čtyřletého maturitního studia.

Rozsah a forma rozhovoru:

1) Úvodní část – informace o sobě
2) Dosavadní vzdělání a zájmy uchazeče
3) Popis obrázku tematicky zaměřeného na obor vzdělávání
4) Porozumění čtenému textu
Obsah rozhovoru je zveřejněn na webových stránkách školy: www.https://www.spsstav.cz/uchazec/kriteria-pro-prijeti/

Cizinci podle Lex Ukrajina – Opatření obecné povahy č. j.:MSMT-26560/2023-1

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (vízum dočasné ochrany).

Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem rozhovoru je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí čtyřletého maturitního studia.

Rozsah a forma rozhovoru:

1) Úvodní část – informace o sobě
2) Dosavadní vzdělání a zájmy uchazeče
3) Popis obrázku tematicky zaměřeného na obor vzdělávání
4) Porozumění čtenému textu
Obsah rozhovoru je zveřejněn na webových stránkách školy: www.https://www.spsstav.cz/uchazec/kriteria-pro-prijeti/

Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (vízum dočasné ochrany).

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.
Rozhovor z českého jazyka je hodnocen slovně: uspěl – neuspěl. Pokud uchazeč neuspěl v rozhovoru z českého jazyka, pak nesplnil kritéria přijímacího řízení.

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to v dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024, vždy od 8:00 do 10:00 hodin v sekretariátu školy.

NázevDatum vyvěšeníDatum sejmutíVelikostStáhnout
Přijímací rozhovor 22.01.2024608.15 KB StáhnoutNáhled

Skip to content