Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku 2023/2024

 

Pro školní rok 2023/2024 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 15 bodů v testu z matematiky a 15 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.

4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

 

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

 

Školní rok 2019/2020

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období.
V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů,
kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR (§ 20 odst. 4):

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí čtyřletého maturitního studia.

 

Cizinci podle Lex Ukrajina:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

 

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§60b, odst.5)

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn.

 

Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

 

Přijímací řízení 2022

 

Celkem

 

Český jazyk

 

Matematika

Stavebnictví – 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 36,7 17 19
Geodézie a katastr nemovitostí – 1. přijatý uchazeč 74,5 40 28
   poslední přijatý uchazeč 27 14 13
Technické lyceum – 1. přijatý uchazeč 105,1 50 48
   poslední přijatý uchazeč 63 31 32

 

 

Skip to content