Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 na podkladě Zákona zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem

Ředitelka SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti:

Ing. Romanu Tichotovou, Hanu Herzingovou – tel. kontakt +420 773 000 144
Kateřinu Laštovkovou – tel. kontakt +420 773 000 142

(dále jen „příslušná osoba“).
Další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení)
b) v listinné podobě zaslat na adresu:

SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
Chodské nám. 2
30100 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

a) telefonicky na telefonním čísle +420 773 000 144 Ing. Romana Tichotová, Hana Herzingová nebo na telefonním čísle +420 773 000 142 Kateřina Laštovková

b) příjem ústních oznámení je možné dohodnout předem na e-mailové adrese: whistleblowing@spsstav.cz

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.

Podat oznámení

Vyrozumění oznamovatele
Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Skip to content